ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโครงการวิจัย เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ “ร่างกฎหมาย” ก่อนประกาศใช้บังคับ”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโครงการวิจัย เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ “ร่างกฎหมาย” ก่อนประกาศใช้บังคับ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 📌รองศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานสัมมนา และ📌รองศาสตราจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำเสนองานวิจัย โดยมี 📌รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ📌ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์ประจำนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้ความเห็นงานวิจัย

ดูย้อนหลังได้ทาง :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn