ภาพบรรยากาศงานสัมมนาโครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกฎหมาย : ประเด็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประเทศไทยและการพัฒนากลไกทางกฎหมายที่เพิ่มประสิทธิภาพ”

ภาพบรรยากาศงานเสวนาเพื่อนำเสนอผลงานและรับฟังความคิดเห็น โครงการวิจัย เรื่อง
“การวิเคราะห์ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกฎหมาย : ประเด็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประเทศไทยและการพัฒนากลไกทางกฎหมายที่เพิ่มประสิทธิภาพ” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม221 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยมี 📌รองศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานสัมมนา
และมีคณะผู้วิจัย ได้แก่
📌ผศ. ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.
📌อาจารย์ชวิน อุ่นภัทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.
📌อาจารย์กรกนก บัววิเชียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.
ให้ข้อคิดเห็น โดยผู้วิพากษ์ ได้แก่
📌ศ. ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.
📌นายชัยรัตน์ แสงอรุณ กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
Click Here
Previous
Next
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn