โครงสร้างการบริหารและบุคลากร

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.
ปกป้อง ศรีสนิท
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ที่ปรึกษา)
รองศาสตราจารย์
สาวตรี สุขศรี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม (ประธานกรรมการ)
ศาสตราจารย์ ดร.
อำนาจ วงศ์บัณฑิต
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ธีระ สุธีวรางกูร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.
พนัญญำ ลาภประเสริฐพร
กรรมการ
อาจารย์
อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ
กรรมการ
อาจารย์
เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม
กรรมการและเลขานุการ
ปราณี กุรุพินฑารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
นางทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณหทัย ไกรสรสวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ