ติดต่อเรา

นางสาว ณหทัย ไกรสรสวัสดิ์ งานวิจัยและผลผลิตทางวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร๋ แขวงพระบรมมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200

EMAIL

งานวิจัย

research.lawtu@gmail.com

ตำรา

lawtu.publications@gmail.com

Call

โทรศัพท์

0 2613 2109 ,
0 2613 2165

โทรสาร

0 2623 5129