Reading is the best to get an idea

โครงการตำราฯ

หนังสือแนะนำ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 3)

กฎหมายรัฐธรรมนูญ: การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

กฎหมายการประกอบกิจการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ พิมพ์ครั้งที่ 2

กฎหมายรับขนทางถนนระหว่างประเทศ

คำอธิบายกฎหมายผังเมือง

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ

กฎหมายค้ำประกัน

กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ

หลักพื้นฐานของกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและการดำเนินการลงทุนระหว่างประเทศ

หลักการสำคัญว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายใต้กฎหมายแห่งสภาพยุโรป

ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยการประสานกฎหมาย:ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวด้วยกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ

ความรู้เบื้องต้นกฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

หลักกฎหมายมรดก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พิมพ์ครั้งที่ 1/2560 (จำหน่ายโดย บ.วิญญูชนและศูนย์หนังสือฯ มธ.)

ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Kanung Luchai on Thai Conflict of Laws

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันและการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ