ติดต่อเรา

งานวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์  แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

EMAIL

งานวิจัย

research.lawtu@gmail.com

ตำรา

lawtu.publications@gmail.com

Call

โทรศัพท์

0 2613 2109 ,
0 2613 2165

โทรสาร

0 2623 5129